De Noorderbrug en de transitie langdurige zorg

  • Volg ons:

De aankondigingen in het Regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ passen in de trend om zorg en welzijn te kantelen. Het kabinet wil de komende jaren de omslag maken naar een solidaire samenleving en het beperken van de groeiende uitgaven in de gezondheidszorg: ‘meer zorg in de buurt en als burgers voor elkaar, meer samenwerking tussen aanbieders en houdbaar gefinancierde voorzieningen, zodat ook latere generaties er nog gebruik van kunnen maken’. Dat gaat gepaard met forse bezuinigingen die ook voor De Noorderbrug consequenties zullen hebben.

In het kort

Maatschappelijke ontwikkelingen: kanteling zorg en welzijn

De aankondigingen in het Regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ passen in de trend om zorg en welzijn te kantelen. Het kabinet wil de komende jaren de omslag maken naar een solidaire samenleving en het beperken van de groeiende uitgaven in de gezondheidszorg: ‘meer zorg in de buurt en als burgers voor elkaar, meer samenwerking tussen aanbieders en houdbaar gefinancierde voorzieningen, zodat ook latere generaties er nog gebruik van kunnen maken’. Gemeenten kunnen, aldus het Regeer­akkoord, meer maatwerk bieden en inspelen op lokale omstandigheden en zorgbehoeften van cliënten. Daarvoor is naast de transities ook een transformatie nodig in het sociale domein.

De stelselwijziging in de AWBZ moet, samen met de andere transities in het sociale domein:

  • de fragmentatie van het ondersteuningsaanbod tegengaan
  • de omvang en de kosten van de verzorgingsstaat beperken
  • een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de participatiesamenleving

Dat vraagt naast de stelselverandering om een inhoudelijke vernieuwing. Een ander aanbod van ondersteuning en begeleiding en een andere manier van werken van professionals en organisaties. Van burgers vraagt het een andere manier van omgaan met elkaar vanuit solidariteit en zorgzaamheid, eigen kracht, meedoen.

Voorlichtingsfilm Ministerie van VWS over de Transitie langdurige zorg


De voorlichtingsfilm van VWS die u hier kunt bekijken, maakt duidelijk waar het om gaat.


Overheidsmaatregelen: stelselwijziging en bezuiniging

Het Kabinet gaat fors bezuinigen in de zorg en is daarmee feitelijk al begonnen in 2013, via de bezuinigingen op het vervoer van gehandicapten voor de dagbesteding. Indicaties worden minder snel afgegeven en zijn minder omvangrijk. In het kader van de transitie van de langdurige zorg wordt vanaf 2015 de extramurale begeleiding niet meer gefinancierd vanuit de AWBZ of de toekomstige WLZ. Gemeenten krijgen via de WMO de opdracht om de vraagstelling van extramurale begeleiding op een andere manier aan te pakken met een sterk verminderd budget, waarbij een tijdelijke overbrugging plaatsvindt in 2015. Gemeenten bepalen op welke wijze zij invulling geven aan deze opdracht, binnen de kaders van de wet en de financiering van het totale sociale domein. Het is tot op heden onduidelijk op welke wijze gemeenten het beleid vormgeven, of zij de huidige zorgaanbieders gaan contracteren en tegen welke voorwaarden. Definitieve zekerheid zal pas gegeven worden in de laatste maanden van 2014.

Strategische keuzes van De Noorderbrug

In samenhang met de missie, visie en kernwaarden is het strategisch beleid van De Noorderbrug gericht op het nastreven van een hoge kwaliteit van de dienstverlening aan cliënten vanuit het specialisme, persoonlijk leiderschap en (wederzijdse) eigen kracht. In het implementeren van deze strategie wordt De Noorderbrug ingehaald door de kaders en het tempo van de overheid, ingegeven door de hervorming van de langdurige zorg en de bezuinigingen op de uitgaven in de gezondheidszorg. De hervorming van de langdurige zorg moet in hoog tempo plaatsvinden en gaat gepaard met grote onduidelijkheid over zaken als de contractering, volumes en tarieven.

Deze onduidelijkheid en de onzekerheid over de contractering in het kader van WMO-dienstverlening tot eind van dit jaar is buitengewoon risicovol voor De Noorderbrug. De Noorderbrug heeft te maken met 88 gemeenten in zeven provincies in het kader van de WMO. Circa 75 % van de klanten van De Noorderbrug krijgt te maken met de WMO.

De grote onzekerheid over de contractering en de contracteringsvoorwaarden in het kader van de WMO brengt met zich mee dat De Noorderbrug haar strategische keuzes in een versneld tempo moet uitvoeren, zodat de organisatie ook na 1 januari 2015 toekomst behoudt en haar dienstverlening aan cliënten kan voortzetten. Dit vraagt ingrijpende maatregelen. In de maanden mei en juni worden medewerkers, cliënten en familie geïnformeerd over de reorganisatieplannen van De Noorderbrug, die uitgaan van een budget dat sterk zal krimpen. Binnen een beperkt financieel kader wil De Noorderbrug wel haar specialistische dienstverlening verder ontwikkelen, vanuit vakmanschap en persoonlijk leiderschap.

Print deze pagina