Certificering en toepassing wet- en regelgeving

  • Volg ons:

Kwaliteit

De Noorderbrug heeft een kwaliteitssysteem, waarvoor in 2013 opnieuw de HKZ-certificering is ontvangen. Ernstige tekortkomingen zijn niet geconstateerd. De Noorderbrug scoort bovengemiddeld op het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Er wordt gewerkt volgens de methodiek ‘Hooi op je Vork’ in het Samenwerkplan, in een Elektronisch Cliëntdossier. Er is continue aandacht voor veiligheid, seksualiteit en preventie van seksueel misbruik. De Noorderbrug past de wet Zorg en Dwang en de Meldcode Huiselijk Geweld toe. Fouten en bijna-ongelukken worden gemeld, waarop een multidisciplinair samengestelde commissie verbeteringen voorstelt die geïmplementeerd worden. Ook heeft De Noorderbrug een actief meldbeleid richting de Inspectie voor de Gezondheidszorg.


Auditor naar aanleiding van de jaarlijkse toets in verband met de normen van de ‘Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector’ (HKZ):

“De Noorderbrug is een mooie, krachtige organisatie, die zich goed voorbereidt op de stelselwijzigingen en de veranderende omgeving. De Noorderbrug wacht niet af, maar is proactief aan het werk en ziet ook kansen in deze veranderende omgeving. Er wordt fors ingezet op communicatie. De Noorderbrug is goed bezig met methodiekontwikkeling van het Samenwerkplan en implementatie ervan, gebruik makend van het Elektronisch Cliëntdossier. Het is zeer bijzonder en sterk dat deze automatisering van het Samenwerkplan volgens planning verloopt, want de meeste automatiseringsprojecten lopen uit.”


Opleiden

De Noorderbrug is een erkend leerbedrijf Calibris, Kenwerk en Ecabo en ontvangt subsidie van het Europees Sociaal Fonds voor opleidingen.

Voor de opleiding GZ-psycholoog zijn drie plaatsen beschikbaar, in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen.

ANBI
De Noorderbrug is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De ANBI status vereist dat we de volgende gegevens vermelden:
Stichting De Noorderbrug
Stedumermaar 6
9735 AC Groningen

Telefoon: (050) 5973800
Fax: (050) 5973888
E-mail: info@noorderbrug.nl

Het fiscaal nummer is: 002892066.

Jaarplan 2016
Vitale en vakbekwame medewerkers bieden meerwaarde aan de kwaliteit van leven van cliënten’

Jaarverslag 2015 
Met aandacht energie en vertrouwen vernieuwen'

Jaarrekening 2015

Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid voor medewerkers van De Noorderbrug is volgens de CAO Gehandicaptenzorg. De Raad van Bestuur ontvangt een honorering binnen de kaders van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector.

Inspectie voor de Gezondsheidszorg (IGZ)
Hier kunt u een rapport vinden over het inspectiebezoek bij Wooncentrum De Leidyk in Drachten in juli 2013. 

Vindt u de informatie op deze pagina nuttig?

Optioneel: Licht uw beoordeling toe

Print deze pagina